IoT Oplossingen

Internet of Things omhelst meer dan het monteren van een sensor of het plakken van RFID tags. Het beste resultaat wordt behaald door alle aspecten van een optimale oplossing in de juiste samenhang aan te pakken. Hieronder worden de diverse aspecten van een succesvol IoT project toegelicht.

Visie strategie

Een duidelijke scope van het project in het begin voorkomt eventueel verkeerde keuzes in een later stadium van het project. Het is dus van groot belang vooraf te bepalen waar dit project naar toe moet leiden (visie) en hoe men daar komt (strategie). Hieruit worden de projectdoelstelling afgeleid. Zie hieronder de mogelijke projectdoelstellingen met betrekking tot het te introduceren IoT systeem.

 • Wetgeving (Compliance)
 • Procesverbetering (Process improvement)
 • Ketenverbetering (Chain improvement)
 • Marketing (Market development)
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Sustainability)
 • Beveiliging (Security)

Toegevoegde waarde

Het belangrijkste doel van het toepassen van een nieuwe visie of strategie gecombineerd met een IoT systeem is om uiteindelijk toegevoegde waarde te leveren en zodoende de winstgevendheid en continuïteit van de onderneming te waarborgen. Naast de verplichte wettelijke eisen en de minimale verwachtingen van de consument (dissatisfiers) zoeken bedrijven de doelen in:

 • de juiste producten (assortiment)
 • in de best mogelijke kwaliteit
 • op het juiste moment (tijdigheid)
 • tegen een voor meerder partijen acceptabele prijs als gevolgd van een geoptimaliseerde keten (value for money)

Processen

De verleiding bij het opzetten van een IoT project is om direct te beginnen met het uitzoeken van een technologie zoals RFID, Lora, ND, Zigbee, Wifi of Ultra Wide band en kort daarop de implementatie aan te vangen. De verwachting kan dan leven dat de gekozentechnologie alle knelpunten in de huidige processen gaat oplossen…. de praktijk leert vaak anders. Het implementeren van een IoT systeem met bijbehorende technologie kan het beste worden omschreven als een complex verandertraject. De bedrijfsprocessen kunnen een goede leidraad zijn om het systeem te realiseren. Wel is het dan noodzakelijk om eerst de oude situatie te optimaliseren (met in het achterhoofd de nieuwe werkwijze) en daarna over te gaan naar de feitelijke implementatie.

IoT Oplossingen

Structuur

De Organisatiestructuur in een IoT project is in grote lijnen opgebouwd uit:

Arbeidsverdeling(rollen)
Zeker bij IoT projecten is het van belang om goede afspraken te maken hoe de rollen over de ketenpartners worden verdeeld.
Centrale vragen bij dit onderdeel:

 • Wie neemt welke rol in het project?
 • Wie neemt welke rol in de operatie?

Relaties(TVB’s)
Taken Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden

 • Stel duidelijke TVB’s op
 • Focus op de uitzonderingen op het gebied van IoT (MBE: Management By Exception)
 • Verantwoordelijkheden worden gedragen door bevoegdheden
Coördinatie
Communicatie en overlegstructuur

 • Overlegstructuur: met betrekking tot rapportages dienen documentstromen afgestemd te worden, ook tussen afdelingen en ketenpartners .
 • Fysiek overleg: definieer tijdens het project een duidelijke stuurgroep en werkgroep. Laat ook na het project de stuurgroep doorlopen om het project/samenwerking constant te evalueren en bij te sturen.
 • Richt een Incidentmanagement structuur in
Overwegingen in (project)managementstijl om tot eenduidige rolverdelingen, TVB’s en overlegstructuren te komen, worden in onderstaande tabel weergegeven. In het algemeen gaat het om een afweging tussen daadkracht en draagvlak.

Op basis van onze ruimer ervaring weten we dat de doorlooptijd van IoT projecten minimaal 1 jaar is en dat draagvlak belangrijker is dan daadkracht om het systeem uiteindelijk te laten werken!

IoT Oplossingen

Middelen

Onder middelen worden alle fysieke inrichtingsmiddelen en infrastructuur gevat die nodig zijn om het ioT systeem in te richten en te onderhouden. De verleiding bij het opstarten van een IoT project is groot om te beginnen bij de technologie om de objecten te volgen. Echter is het belangrijk alle voorgaande onderdelen van het project goed doordacht te hebben, alvorens een of meerdere identificatie, opslag en distributietechnologieën te kiezen. Door te vroeg een keuze te maken, kan in een later stadium blijken dat bepaalde doelen niet haalbaar zijn met de gekozen richting.
De volgende selectie van technologieën hebben we uitgewerkt:

 • RFID
 • Barcode
 • Lora
 • UWB
 • GPS
 • Beacons

Besturing

Om de beschreven strategieën te realiseren met behulp van een IoT systeem is het noodzakelijk om de juiste informatie op de juiste locatie op het juiste moment beschikbaar te hebben. Het dataverzamel- en distributieproces is vertaald in een schematische weergave als hieronder weergegeven. Een nadere uitwerking per punt is op verzoek beschikbaar.

IoT Oplossingen

Bemensing

Het introduceren van een IoT systeem is meer dan het toepassen van technologie. Het gaat om het geheel van de elementen die op deze site worden beschreven. Belangrijk is dat het succes van een IoT systemen valt of staat bij de minst makkelijk stuurbare schakel. In veel projecten blijken dat de systeemgebruikers te zijn. Uiteindelijk zijn het de gebruikers die een systeem bedienen en beïnvloeden. Vaak wordt deze groep pas in een (te) late fase van Internet of Things project betrokken. Tevens is het zo dat de mensen in de operatie precies weten hoe zaken werken en zij dus ook aan kunnen geven welke knelpunten eerst verholpen dienen te worden alvorens een nieuw syeteem te implementeren. Dus ook bij het analyseren van processen zijn zij een belangrijke gesprekspartner. Wij hebben ruime ervaring in het realiseren van automatiseringsprojecten waarbij de gebruikers een sleutelrol vervullen en tevreden zijn over de nieuwe werkwijze en systemen.